Polityka prywatności apteki internetowej WITALO

obowiązująca od 01.05.2023 r.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce prywatności pojęcia rozumiane są w następujący sposób

1. Apteka – apteka ogólnodostępna „Centrum Leków”, położona w miejscowości Poznań (61-699); os. Wichrowe Wzgórze 122, ID apteki: 1046881, prowadzona na podstawie ważnego zezwolenia, wydanego w dniu 27 listopada 2007 roku przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu nr. 120/2007; na rzecz Apteka W Przychodni Danuta Czarnecka sp. jawna, KRS 0000284477 i przeniesione w dniu 27 lipca 2021 roku decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu nr WIFPOP.8520.3.8.2021.ND na rzecz firmy: Wiktor Rosiński, wpisanej do CEIDG z numerem NIP 7822096455 i siedziba w Poznaniu (61-625), ul. Hawelańska 11/4. Kontakt ze Apteką jest możliwy za pomocą:

a. poczty tradycyjnej pod adresem: Poznań (61-699); os. Wichrowe Wzgórze 122

b. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@witalo.pl

2. Klient – każda osoba, posiadającą zdolność do czynności prawnych.

3. Konto – osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane podane przez Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

4. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą Witalo, dostępny pod adresem internetowym www.witalo.pl.

5. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, który reguluje zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klienta korzystającego ze Sklepu oraz zarządzania plikami cookies.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu reguluje niniejsza Polityka Prywatności.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje dane osobowe umożliwiające jego realizację (m.in. imię i nazwisko, ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do złożenia zamówienia i jego realizacji. Bez podania danych osobowych zrealizowanie zamówienia przez Aptekę nie będzie możliwe. W kontakcie z Apteką podanie danych osobowych przez Klienta może również okazać się konieczne, aby umożliwić Aptece udzielenie odpowiedzi.

3. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu założenia Konta w Sklepie oraz zamieszczania w Sklepie treści (m.in. komentarze, oceny).

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient poda w kontakcie z Apteką, są przetwarzane przez Administratora oraz podmioty upoważnione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, oraz z pozostałymi wymogami określonymi w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w związku ze złożeniem zamówienia jest firma: Wiktor Rosiński z siedzibą w Poznaniu (61-625), ul. Hawelańska 11/4, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7822096455, numer REGON: 302011435.

6. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy w sposób określony w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

7. Apteka może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Apteka informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, podmioty kontaktujące się z Klientem w imieniu Apteki w celu poinformowania o stanie realizacji danego zamówienia lub usługi oraz podmioty, którym Apteka powierzył zrealizowanie umowy zawartej z Klientem oraz obsługę posprzedażową.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:

a. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (art. 16 RODO), a także żądać ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Apteki (art. 17 RODO).

b. Klient ma prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

c. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

10. Apteka przetwarza dane osobowe Klientów oraz wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji zamówień i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu oraz w celu marketingowym, w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Cele marketingowe przetwarzania danych przez aptekę nie obejmują reklamy Apteki, które nie będzie prowadzona. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie; dane dotyczące zamówień; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych.

11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest świadczenie usług przed zawarciem umowy (przykładowo: przeglądanie stron WWW Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki towarów), wykonanie umowy (przykładowo: doręczanie zamówionych towarów, rozpatrywania reklamacji Klientów) oraz marketing. Przetwarzanie przez Administratora szczególnej kategorii danych osobowych dotyczących zdrowia jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takiego jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umowy na rzecz Klienta przez Aptekę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Apteki na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

13. Apteka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Apteka na podstawie adresu IP Klienta i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta.

§ 3 PLIKI COOKIES

1. Pliki „cookies" to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta, które pozwalają rozpoznać jego urządzenie. Pliki „cookies" zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych identyfikujących, a na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Klienta. Pliki „cookies” nie służą do przetwarzania danych osobowych.

2. Pliki „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je utworzył – serwer Sklepu.

3. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta; utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu; tworzenia anonimowanych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, zagregowanych statystyk korzystania przez Klientów ze Sklepu.

4. Na stronach internetowych Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” („seassion cookies”) oraz „stałe” („persistent cookies”). „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta aż do wylogowania się ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies stałe” to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta lub ich wygaśnięcia.

5. Ze względu na rodzaj zbieranych danych na stronach internetowych Sklepu spośród plików „cookies” można wyróżnić pliki „techniczne”, „zabezpieczające”, „analityczne” i „marketingowe”. „Cookies techniczne” umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu oraz zapamiętywanie indywidualnych preferencji Klienta i personalizacji interfejsu (przykładowo: rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej, język). „Cookies zabezpieczające” służą do zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu ze Sklepu. „Cookies analityczne” umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu. „Cookies marketingowe” pozwalają na dostarczanie treść reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Klienta.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron internetowych) domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient korzystając z aplikacji do przeglądania stron internetowych, może zmienić ustawienia dopuszczające gromadzenie plików „cookies” na urządzeniu końcowym w ten sposób, że zablokuje automatyczną obsługę plików „cookies” albo będzie informowany o każdorazowym ich przesłaniu na swoje urządzenie. Po zapisaniu plików „cookies” mogą one zostać usunięte przez Klienta przy pomocy odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej lub oprogramowania zewnętrznego. Ograniczenie stosowania plików „cookies” pozwoli na dalsze korzystanie ze Sklepu, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików „cookies”, jednakże może wpłynąć na sposób funkcjonowania Sklepu na danym urządzeniu i utrudnić Klientowi korzystanie z niego.

7. Mechanizm „cookies” jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego.

KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

Zgody obowiązkowe – przetwarzanie danych osobowych

•* Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję go.

•* Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora: Wiktor Rosiński z siedzibą w Poznaniu (61-625), ul. Hawelańska 11/4, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7822096455, numer REGON: 302011435); w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na ważność przetwarzania moich danych osobowych przed cofnięciem zgody.

•* Oświadczam, że zapoznałem/am się z następującą klauzulą informacyjną, mającą na celu spełnienie wymagań przewidzianych w art. 13 ust. 1 i 2 RODO:

- Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma Wiktor Rosiński z siedzibą w Poznaniu (61-625), ul. Hawelańska 11/4, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7822096455, numer REGON: 302011435

- Powierzone dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celu wykonania umowy, zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych lub wyrobów medycznych oraz – w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie – marketingu.

- Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe oraz podmioty będące dostawcami usług niezbędnych przy prowadzeniu Sklepu.

- Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie wykonywania umowy zawartej z Klientem przez Aptekę, jak również po jej wykonaniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości zrealizowania obowiązków przez Aptekę na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

- Mam prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych, ich weryfikacji lub poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

- Mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Szczegółowe zasady przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.

Zgody fakultatywne – marketingowe

•* Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji handlowych związanych ze zdrowym trybem życia i zdrowiem, pochodzących od podmiotów współpracujących z Administratorem, oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail przez takie podmioty, zgodnie z RODO i z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na ważność przetwarzania moich danych osobowych przed cofnięciem zgody. Moja zgody są dobrowolne i stanowią podstawę przetwarzania danych do czasu ich cofnięcia. Mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•* Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej, w szczególności na podany przeze mnie numer telefonu i adres e-mail, pochodzących od firmy Wiktor Rosiński z siedzibą w Poznaniu (61-625), ul. Hawelańska 11/4, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 7822096455, numer REGON: 302011435. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie, w każdym zakresie i w dowolnej formie przez kontakt z Administratorem.